Nabídka jezdeckých pobytu na rok 2022

 

 Vážení,

      Je to již 30 let,co každý rok porádáme   prázdninové detské  tábory spojené s jezdeckou školou na naší farme.   

 

    

Jezdecká škola. 

     Pobyt  s  jezdeckým  výcvikem  je    urcen   v  dobe   školních  prázdnin (velikonoc, letních a podzimních)   mládeži a detem, zacátecníkum i pokrocilým. Pod  vedením odborných    cvicitelu  je   možno  behem  pobytu    zvládnout základy  nebo

rozšírit své    znalosti jízdy na koni a pri dalších návštevách  se  zdokonalovat. Výcvik    probíhá  za každého  pocasí po  celý   rok na dvou letních a  kryté jízdárne a pro

pokrocilé jsou  porádány vyjíždky do krásného okolí v Ceském ráji.   Výcvik  jízdy

na  koních  probíhá   2x denne , vždy po jedné hodine,  obvykle v družstvech podle  úrovne znalostí úcastníku.                       

 

Prázdninové pobyty.  

     Období  prázdnin   je  vyhrazeno pro deti bez doprovodu rodicu od 11 let a  v srpnových

turnusech po dohode s rodici i  pro   deti  od  9 let,  pro chlapce po celou dobu prázdnin s omezením do 14ti let.. O deti  se starají    táboroví vedoucí.   Hlavní náplní  pobytu je jezdecká škola, soucástí jsou i práce spojené s ošetrováním koní,  drobné práce na farme a další táborové práce.  Cást    programu    je   venována    seznámením  s krásami  Ceského ráje,  táborovému  životu,  dalším sportum,   koupání.

      K  dispozici   jsou horská kola,  stolní tenis, volejbal a pod.

      Ubytování  je zajišteno bud v budove    ve  ctyrlužkových  pokojích,  nebo (v léte prevážne ) v  chatách  (srubech) s dvoulužkovými   pokoji.  Po  celý rok    je zabezpeceno   

stravování 5x  denne,  teplé sprchy  a splachovací WC.  

 

Doprava-Príjezd-Odjezd.

       Doprava   je   individuální,  bud    vlastními    dopravními   prostredky    prímo   na   farmu,   nebo  verejnou dopravou  (autobus, vlak) do Turnova, odkud odvoz tam  i zpet po predchozí    telefonické dohode zajistíme.  Pokud  není  v  pokynech uvedeno,  nebo dohodnuto jinak,  je príjezd na  letní týdenní turnusy  urcen  na  sobotu  od  09  do 11,00 hod.

Odjezd  je  v pátek do 15 hod. U ostatních prázdninových pobytu jsou príjezdy a odjezdy urceny podle trvání prázdnin.   

 

Cena.

       V cenách za  jednotlivé akce (viz  prehled   pobytu) jsou  zahrnuty veškeré poskytované služby (jezdecký výcvik, ubytování,  strava, vedení a dozor,  zabezpecení  lékarské  péce,   zapujcení    sportovního    náradí). V cene je i  úrazové pojištení kryté hromadnou   pojistkou.  Individuální  pojištení  je  vítáno.  Ceny  pobytu  jsou  vcetne dane  z pridané hodnoty   ve  výši  15%,  .   

 Slevy.

      Pri  úcasti  sourozencu  obdržíte slevu   Kc  100,-   na  každé   díte  a turnus. Soubeh    turnusu není podmínkou. 

      Pri  absolvování  více  jak jednoho turnusu  ve skupine  L (letní tábor)   pro  jednoho úcastníka  sedmidenního kurzu se na  každý další turnus poskytuje sleva ve výši  Kc. 300,-

       Další slevu  ve výši Kc 100,- obdrží ti, kterí se zúcastnili prázdninového kurzu v minulém roce .

 

Platba.

        Zálohu je treba  uhradit   v termínu podání prihlášky  podle  rozpisu  uvedených   u  jednotlivých  akcí, doplatek nejpozdeji pri nástupu dítete na tábor a to bud    bankovním   prevodem,  složenkou  nebo  v  hotovosti  proti  potvrzení.  Jako variabilní symbol uvedte rok narození  úcastníka   a   císlo   turnusu  bez mezery.(Na pr:rok narozeni je 2008, kde poslední císlo je císlo.turnusu L1,takze VS bude 20081).Do okénka zpráva pro príjemce uvedte jméno a císlo turnusu(napr.Lenka Nová L3) V prípade, že platba bude  poukázána  firmou  nebo  jiným  jménem   než   je   jméno  úcastníka pobytu, uvedte to na prihlášce.  Pri složení zálohy do konce brezna  Vám  mužeme zabezpecit  Vámi vybraný termín i zpusob ubytování.  Prihlášky i zálohy  mužete posílat  až do data nástupu.   Pri   preplnení kapacity  turnusu   rozhoduje   datum  složení   zálohy, event. celé cástky.   

         Pokud nebude platba v den nástupu dítete na tábor pripsána na našem úctu nebo vyrovnána v hotovosti, nebude díte v žádném prípade do tábora prijato.

 

Prihláška.

      Prihlášky    se    prijímají   na urcených  tiskopisech (ke stažení na našich internetových stránkách),  které slouží jako  kniha  hostu. Na  každou akci  použijte  samostatnou  prihlášku.   Na   jednu    prihlášku mužete prihlásit dve deti na stejný termín.   Pokud  nevyplníte   požadavek  na ubytování,  bude  úcastník  ubytován  podle soucasných možností. Prihlášky mužete  posílat poštou,  e-mailem nebo dorucit osobne. Na  prihlášce  uvedte  zpusob  a datum   složení zálohy event. celé cástky   a   vždy adresu odpovedné osoby, telefonické spojení, e-mail apod.

 

Rezervace pobytu.

      Prijetí   prihlášky  potvrdíme  na   e-mailovou   adresu odesilatele a prihlášku zaregistrujeme.  Rezervace pobytu nastává okamžite  po  složení   zálohy.  Pokud  bychom  nemohli  vyhovet  Vaším  požadavkum, spojíme se s  Vámi.  Pred nástupem na  tábor  najdete pokyny na našich webových stránkách. Formulár potvrzení lékare  o  zpusobilosti  dítete  pro  táborový   pobyt   (platí  1 rok) si mužete stáhnout na našich internetových stránkách .  Prohlášení o bezinfekcnosti podepíší  rodice  nebo   jejich  zástupci  pri  predání dítete.           .

 

Stornovací poplatky. 

     Pri zrušení prihlášky  do 3 týdnu pred  nástupem  strháváme stornovací  poplatek  ve

 výši   Kc  300,-,  pri kratším období Kc 500,-.  Pri   pozdejším   príjezdu   nebo drívejším  odjezdu z  vlastní vule a  pri  ukoncení  pobytu  pro  porušení  kázne se nevycerpaná

financní cástka  nevrací.  

 

 Aktuální informace na www.borcice.cz.    

 

     Na shledanou se teší                                 Lyerovi